preloader

FikuMiku Gdynia

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

§ 1. Informacje podstawowe

1. Klub Dziecięcy Fiku Miku sprawuje funkcje opiekuńczą nad dziećmi do 3 lat.

2. Klub Dziecięcy Fiku Miku jest czynny od poniedziałku do piątku, od 6.45 do 16.45, przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz zawartych w planie rocznym.

3. Klub Dziecięcy Fiku Miku zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych Dzieci, wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym i inspirującym środowisku.

 

§ 2. Bezpieczeństwo dzieci

1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi przedstawicielami Dziecka (nazywani dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie.

2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.

3. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających Dzieci nie będą wydawane.

4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Klubu zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.

5. Klub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez Klub.

6. Ważne informacje dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.

7. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka zostanie mu udzielona pierwsza pomoc. Klub niezwłocznie poinformuje o wypadku lub wszelkich problemach zdrowotnych dziecka Rodziców lub Opiekunów na numer telefonu wskazany jako kontaktowy. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami z przyczyn leżących po stronie Rodziców lub Opiekunów.

8. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci nakazuje się na czas pobytu w klubie pozostawienie w szatni spinek, pierścionków lub innych małych elementów biżuterii lub ozdób.

9. W przypadku zauważenia przez personel wyraźnych oznak stosowania wobec dziecka przemocy Klub ma prawo zwrócić na to uwagę Rodziców/Opiekunów podczas indywidualnej rozmowy. W przypadku jeśli sytuacja powtarza się Kierownik Klubu ma prawo powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.

10. Personel ma prawo wezwać lekarza na koszt rodzica, w przypadku gdy Rodzic, w dniach poprzedzających, został poinformowany o chorobowych symptomach swojego Dziecka

11. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia Klubu o chorobie zakaźnej dziecka.

12. Personel ma zakaz podawania leków dzieciom nawet na wyraźne żądanie Rodzica.

 

§ 3. Organizacja dnia i pracy placówki.

1. Rodzice oddając Dziecko pod opiekę Klubu zobowiązani są dostarczyć wyprawkę niezbędną do przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych dziecka a także rzeczy ważnych dla dziecka ułatwiających mu separację z rodzicami.

2. Plan dnia oraz plan zajęć są ogólnodostępne a także wymagają akceptacji Kierownika Klubu. Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci. Zajęcia mogą zostać zamienione lub poszerzone o nowy zakres przez Kierownika klubu.

3. Klub dokumentuje zachowanie, postępy w rozwoju oraz nowe umiejętności w prowadzonej dokumentacji, która znajduje się do wglądu w siedzibie Klubu.

4. Koszty ubezpieczenia dziecka (NNW) pokrywane się z bezzwrotnego wpisowego.

5. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu jest wypełnienie Karty Dziecka(załącznik do Statutu), zapoznanie się rodziców z Regulaminem placówki oraz podpisanie Umowy. Umowa podpisana jest pomiędzy Kierownikiem/Kierowniczką Klubu a Rodzicem/Opiekunek prawnym dziecka.

6. Placówka zastrzega sobie prawo, do zamknięcia Klubu, z przyczyn losowych, takich jak: wszelkie choroby zakaźne, choroba wszystkich opiekunek, COVID- 19, lub wynikających z rozporządzeń Ministerstwa, przy zachowaniu obowiązującej stawki za miejsce dziecka z Klubie.

 

§ 4. Organy Klubu Dziecięcego i ich zadania.

1. Kierownik/Kierowniczka

 • kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, zdrowotną, administracyjną oraz merytoryczną Klubu

 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz

 • zapewnienie dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Klubie

 • ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny a także oczekiwań rodziców

 • planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej wraz z opiekunami

 • przygotowanie dokumentacji obserwacji pedagogicznej dla opiekunów

 • sprawowanie nadzoru w stosunku do zatrudnionych opiekunów

 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Klubu

 • przyjmowanie oraz skreślanie z listy dzieci uczęszczających do Klubu zgodnie z zasadami zawartymi w statucie a także zawieranie umów cywilno-prawnych z Rodzicami/Opiekunami dzieci

 1. Opiekunka Dziecięca

- planuje i prowadzi prace opiekuńczą i wychowawczą dostosowaną do możliwości dzieci

- wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne dzieci

- prowadzi obserwacje pedagogiczną dzieci a także dokumentuje tą obserwację

- odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci

- zobowiązany jest otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków a także utrzymywać ścisły kontakt z ich rodzicami

- troszczy się o estetykę pomieszczeń w Klubie a także wykonuje prace porządkowe

 

§ 5. Dodatkowe zajęcia.

1. W ramach ponoszonej opłaty, Klub Dziecięcy Fiku Miku oferuje zajęcia dostosowane do możliwości

wiekowych dzieci, w tym: zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, zabawy dydaktyczne, zabawy plastyczne oraz konstrukcyjno-manipulacyjne.

2. Za zgodą rodziców lub na ich wniosek mogą odbywać się w Klubie spotkania z psychologiem, pedagogiem lub logopedą. Spotkania takie odbywają się za dodatkową opłatą.

3. Zajęcia dodatkowe odbywają się codziennie zgodnie z planem dnia wywieszonym w siedzibie Klubu.

4. Plan zajęć może zostać zmodyfikowany jeśli Kierownik Klubu uzna to za konieczne( np. zajęcia nie będą wzbudzać zainteresowania dzieci)

 

§ 6. Opłaty

1. W ramach działalności Klubu pobierane są następujące opłaty:

 • Opłata wpisowa w kwocie 300 zł. Płatna jednorazowo przy podpisywaniu umowy.

 • Opłata za pobyt. Kwota ta jest ustalana indywidualnie z rodzicami w zależności od ilości godzin spędzanych przez Dziecko w Klubie, płatna do 5-tego dnia każdego miesiąca. Opłata za pobyt nie ulega anulowaniu w przypadku nieobecności dziecka w Klubie. Każdy dzień zwłoki z zapłatą to 50 groszy odsetek, z wyjątkiem indywidualnych ustaleń płatności z Kierownikiem Klubu

2. Brak dokonania opłaty w terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca ( z góry) skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty.

3. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia opłaty pod warunkiem, że zwolnionego miejsca nie zajmie inne dziecko oczekujące w kolejce.

4. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Klubu skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty za każdą godzinę ponad pakietową 30 zł /h.

5. Wszelkie opłaty na poczet Klubu wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie.

6. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klubu.

 

§ 7. Wyżywienie

1. Wszystkie Posiłki do Fiku Miku dostarcza firma kateringowa

 

§ 8. Współpraca z rodzicami

1.Rodzice/Opiekunowie Prawni mają prawo do:

- wyrażania i przekazywania Kierownikowi /Kierowniczce Klubu opinii na temat pracy Klubu

- uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

- udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Klubie

2.Rodzice/Opiekunowie Prawni mają obowiązek: -podpisać umowę świadczenia usług

- regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Klubie

- odbierać dzieci w godzinach określonych w umowie

- informować opiekuna/opiekunkę o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do Klubu

- znać i przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu i innych regulacji obowiązujących

uczestników Klubu

- przyprowadzać do Klubu dzieci zdrowe bez konieczności podawania w Klubie jakichkolwiek leków (w Klubie nie podaje się żadnych leków);

- zgłaszać opiekunowi/opiekunce niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby,

ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

-uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Klub

-bezzwłocznie zgłaszać Kierownikowi/Kierowniczce w grupie o wszelkich zmianach danych

teleadresowych

- informować telefonicznie lub osobiście Kierownika/Kierowniczkę Klubu o stwierdzeniu

choroby zakaźnej u dziecka

- kontrolować, co dziecko zabiera do Klubu i z Klubu

3.Rodzice/Opiekunowie Prawni oraz opiekunowie/opiekunki współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i opieki wg zasad ujętych w Klubie.

 

 

 

 

….................................................................

Podpis rodzica( opiekuna prawnego)